Rubriky
Události

Psychedelické kino #3: Fantastická terapie + CZ diskuze

Kdy: 5. 12. 2023, 18:00–20:00

Kde: Kino Pilotů, Donská 168/19, Praha 10

FB Událost
Vstupenky

Česká psychedelická společnost odstartovala nový projekt Psychedelické kino, kdy bude pravidelně jednou za měsíc pořádat promítání psychedelických filmů s následnou diskuzí se zajímavými hosty, odborníky na dané téma.

Pokračujeme již 5. 12. od 18:00 v Kině Pilotů s českým dokumentem Fantastická terapie s diskuzí v češtině s psycholožkou Mgr. Klárou Dudkovou, MSc. a pak o týden později 12. 12. v angličtině s Mgr. Danielou Koubkovou.

Fantastická terapie

Psychedeliky asistovaná psychoterapie je velmi slibným způsobem léčby některých duševních nemocí, který je založen na psychoterapii a na užití psychedelicky působící látky. Za pár let bude tato forma terapie nejspíš pevně zakotvena mezi zavedenými léčebnými postupy a už nyní ji hradí některé zdravotní pojišťovny. Dokument byl natočen ve spolupráci s jedinou klinikou u nás „Psyon – Psychedelická klinika“. K psychedeliky asistované psychoterapii zde legálně používají látku ketamin. Vystupující psychoterapeuti, psychologové a lékař zmiňují i ostatní psychedelické látky, které se u nás oficiálně využívají zatím jen v experimentálních studiích. Ve snímku zaznívají také výpovědi klientů, kteří ketaminem asistovanou psychoterapií prošli. Mluví o svých zážitcích při psychedelickém sezení i o tom, co jim léčba přinesla.

Rubriky
Události

Psychedelic Cinema #2: Bufo Alvarius – The Underground Secret + EN discussion

When: 14. 11. 2023, 18:00–20:00

Where: Kino Pilotů, Donská 168/19, Praha 10

FB Event
Tickets

Czech Psychedelic Society has launched its new project Psychedelic Cinema, under which will regularly once per month organize screenings of psychedelic movies accompanied by afterparty with music and exhibition. We are continuing our journey on 7. 11. from 18:00 in Kino Pilotů with Czech film Bufo Alvarius – The Underground Secret with panel discussion in Czech with Czech shaman Ondřej Bahník and then a week after on 14. 11. from 18:00 will another projection take place with discussion in English with the movie director Filip Záruba.

After the second screening on 14.11. will follow up afterpartyin the place Beats From Basement, which is located right around the corner in Krymská 2. There will take place a psychedelic art projection of Filip Záruba , a concert of sound magician Stanislava Abrahám and DJ set of Milan Spiller.

Bufo Alvarius – The Underground Secret

A radical testimony of the strongest known natural psychedelic, tryptamine 5-MeO-DMT produced by Bufo Alvarius, a toad of the Sonoran desert. The breathtaking audio-visual adventure is enhanced by immersive animations inspired by the psychoactive effects of this extraordinary substance. Fascinating stories of a group of Czech psychonauts are combined with personal insights of Stanislav Grof, a judicious nestor of transpersonal psychology, and Octavio Rettig, a controversial neoshaman who has facilitated ceremonial contact with Bufo Alvarius for thousands of volunteers from around the world. For many, the experience has been life-changing. Originally intended to simply document these experiences, the film evolved into an intense meditation on the nature of consciousness and being.

Filip Záruba – Film Director

Holotropic states and art have been intertwined in my life as a common thread. I felt the need to share my psychedelic experiences with people, provide education, destigmatize psychedelics, and advocate for their decriminalization So, together with friends, we founded the Asaya association, which mission is to promote transpersonal psychology, shamanism, mysticism, psychedelic research, and new paradigms in science. We organize lectures, conferences, publish books, and produce films. In 2016, I had a profound encounter with the psychedelic 5-MeO-DMT. Imagine spending your whole life searching, meditating, believing… Then you take a few milligrams of this substance from a pipe, and within fifteen minutes, you experience something that makes you truly understand. To ensure that as many people as possible learn about this unique phenomenon, I decided to use my experience in creating 3D animations to produce the documentary „Bufo Alvarius – The Underground Secret.“

The film is designed as an audio-visual adventure, enhanced by original experiential animations inspired by this extraordinary substance. Fascinating testimonies from a group of psychonauts complement the personal stories of S. Grof and the controversial neo-shaman O. Rettig. The film has received numerous awards at film festivals in Los Angeles, New York, Chicago, Venice, Barcelona, and Ostrava. I created 20 minutes of visionary 3D animations for the film. Because of the film, I co-founded the production company Asaya Productions with L. Kraina, where I work as a director, producer, screenwriter, editor, cameraman, and music composer.

AFTERPARTY 14.11. 20:30 ~ Beats From Basement

Stanislav Abrahám – sound artist, musician, educator

His performances are a combination of electronic ambient soundscapes and field recordings, enriched with the playing of stones, the fujara, gongs, or sundrums. As a sound designer, he has collaborated with various artists in different audiovisual projects such as dance theater, film, live cinema, installations, radio programs, and mapping. As an educator, he has led numerous workshops on recording for various artistic institutions. Currently, he works as a sound designer at Czech Radio and in his free time, he is involved in music therapy practice.

http://www.stanislavabraham.cz/

DJ Em Spiller

An indefatigable promoter of alternative, electronic, and dance music, a producer, and a DJ performing since 1999, he is the founder of the Music Sound Generation label. After an extended stay abroad, he began collaborating with the producer Roman Rai on the Echoes from Dust project (under the Moving Pictures label). He is involved in curating and producing the one-artist festival – Cool v plotě in the South Bohemian town of Písek. He is a co-founder and the main curator of the open-air ARTORZO festival at the ruins of Krakovec Castle. He collaborates with projects like OMNION, TRANS ORGANIC, Develooper, DRONEscape, and the NTS trio. In 2021, he composed the title music for the short film „Life is Bullshit“ (Život není snadný) directed by Will Zavadil, in which he also played the lead role.

Filip Záruba – projection of psychedelic art

Currently, the main theme of his work is visionary art, sometimes featuring photorealistic creations with messages related to ecology or current events. His most significant source of creative inspiration is ayahuasca. Sometimes, he receives complete artworks through inner visions, and there is no need to add or subtract anything. The work is already finished, and he just has to recreate it. He has synesthesia since childhood. This is very inspiring for him even without any psychedelics. Just by listening to good music, he see colorful abstract patterns in his mind. Then he use these patterns in his visual art, or conversely, when he creates music, it is greatly influenced by how he perceives it with my inner sight.

www.filipzaruba.com

Entrance to afterparty will be on spot 150 CZK, by showing the ticket to one of the projection only 50 CZK.

Rubriky
Události

Psychedelické kino #2: Bufo Alvarius – The Underground Secret + CZ diskuze

Kdy: 7. 11. 2023, 18:00–20:00

Kde: Kino Pilotů, Donská 168/19, Praha 10

FB Událost
Vstupenky

Česká psychedelická společnost odstartovala nový projekt Psychedelické kino, kdy bude pravidelně jednou za měsíc pořádat promítání psychedelických filmů doprovozených afterparty s hudbou a výstavou.

Pokračujeme již 7. 11. od 18:00 v Kině Pilotů s českým dokumentem Bufo Alvarius – The Underground Secret s diskuzí v češtině s českým šamanem Ondřejem Bahníkem a pak o týden později 14. 11. od 18:00 proběhne druhá projekce s diskuzí v angličtině s režisérem filmu Filipem Zárubou.

Po druhé projekci 14. 11. bude navazovat afterparty v prostoru Beats From Basement, který se nachází za rohem v Krymské 2. Součástí bude psychedelická umělecká projekce Filipa Záruby , koncert zvukového čaroděje Stanislava Abraháma a DJ set od Milana Spillera.

Bufo Alvarius – The Underground Secret

Radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku, tryptaminu 5-MeO-DMT, produkovaným žábou Bufo Alvarius, žijící v Sonorské poušti. Ohromující audiovizuálný zážitek je umocněn poutavými animacemi inspirovanými psychoaktivními účinky této mimořádné látky. Fascinující příběhy skupiny českých psychonautů jsou doplněny o osobní poznatky Stanislava Grofa, zakladatele transpersonální psychologie, a Octavia Rettiga, kontroverzního neošamana, který vedl ceremonie s Bufo Alvarius pro tisíce dobrovolníků z celého světa. Pro mnohé byl tento zážitek života měnící. Původně zamýšlený jako pouhá dokumentace těchto zkušeností, film se vyvinul v intenzivní meditaci nad podstatou vědomí a bytí.

Ondřej Bahník

Se věnuje bylinářství, léčitelství a osobnímu rozvoji již více než 16 let. Absolvoval Grof Transpersonal Training a svých zkušeností využívá při individuální i skupinové práci s lidmi. Hlavní zaměření jsou integrace rozšířených stavů vědomí a pomoc v psychospirituální krizi. Je průvodce v Amazonii a Andách, kde dlouhodobě navštěvuje původní obyvatele, především kmeny Inga a Kamëntsá.

Spoluzakládal spolek Asaya a podílel se na mnoha projektech a konferencích. Spolupracuje na projektu sdílení znalostí tradičních průvodců a léčitelů z Amazonie a Mezoameriky pod hlavičkou Venezuelské asociace Spojených Národů (ANUV).

AFTERPARTY 14.11. 20:30 ~ Beats From Basement

Stanislav Abrahám – zvukový umělec, hudebník, pedagog

Jeho vystoupení bývají kombinací elektronických ambientních zvukových ploch a terénních nahrávek, doplněných o hru na kameny, fujaru, gong nebo sundrum. Jako zvukový designér spolupracoval s řadou umělců v různých audiovizuálních projektech v podobě tanečního divadla, filmu, live cinema, instalací, rozhlasových pořadů či mappingu. Jako pedagog vedl řadu workshopů o nahrávání pro různé umělecké instituce. V současnosti působí jako zvukový designér v Českém Rozhlase a ve volném čase se věnuje muzikoterapeutické praxi.

http://www.stanislavabraham.cz/

DJ Em Spiller

Neúnavný propagátor alternativní, elektronické a taneční hudby, producent, DJ vystupující od roku 1999, zakladatel labelu Music Sound Generation. Po dlouhodobém pobytu v zahraničí začal tvořit s producentem Romanem Raiem v projektu Echoes from Dust (label Moving Pictures). Spolupodílí se na dramaturgii a produkci festivalu jednoho umělce – Cool v plotě v jihočeském Písku. Je spoluzakladatelem a hlavním dramaturgem open air festivalu ARTORZO na zřícenině hradu Krakovec. Spolupracuje s projekty OMNION, TRANS ORGANIC, Develooper, DRONEscape a NTS trio. V roce 2021 složil titulní hudbu ke krátkometrážnímu filmu Life is Bulshit (Život není snadný (režie – Will Zavadil), kde byl také obsazen do hlavní role.

Filip Záruba – projekce psychedelického umění

V současné době je hlavním tématem jeho tvorby vizionářské umění, někdy fotorealistické výtvory s poselstvím týkajícím se ekologie nebo aktuálních událostí. Nejlepším zdrojem jeho tvůrčí inspirace je ayahuasca. Někdy prostřednictvím vnitřní vize dostane tak kompletní hotové umělecké dílo. Není třeba nic přidávat ani ubírat. Dílo je již hotové a on ho jen musí znovu vytvořit. Od dětství má také synestezii. To je pro něj velmi inspirativní i bez jakýchkoli psychedelik. Stačí, aby si poslechl dobrou hudbu, a v hlavě vidí barevné abstraktní obrazce. Ty pak používá ve své výtvarné tvorbě anebo naopak, když tvoří hudbu, je velmi ovlivněna tím, jak ji vidí svým vnitřním zrakem.

www.filipzaruba.com

Vstup na afterparty bude na místě za 150 CZK, při ukázaní vstupenky na jednu z projekcí pouze za 50 CZK.