Právní analýza: Trestný čin šíření toxikomanie dle § 287 trestního zákoníku a sitterování při užití psychedelických látek

3/2023

Činnost sittera vnímáme jako pomáhající službu a harm reduction intervenci, neboť principem doprovázení při užití psychedelické látky je její užití pod dohledem jiné osoby (sittera), která látku nepožila a která vytváří bezpečný prostor pro psychedelickou zkušenost toho, kdo látku užil. Tato podpora však může narážet na výklad ustanovení § 287 trestního zákoníku (trestný čin šíření toxikomanie), neboť psychedelika jsou řazena mezi zákonem zakázané návykové látky.

Hlavními tezemi analýzy jsou:

·   Doprovázení při užití psychedelické látky přispívá k bezpečnému kontextu prožití psychedelické zkušenosti, tj. k minimalizaci rizik spojených s jejím užitím.

·   Doprovázení při užití psychedelické látky je aktivitou preventivní povahy ve smyslu harm reduction intervence či služby, a proto by stejně jako harm reduction programy neměla být trestně postižitelná jako trestný čin šíření toxikomanie.

·   Doprovázení při užití psychedelické látky neohrožuje ani neporušuje objekt trestného činu šíření toxikomanie, kterým je zájem na ochraně lidí a společnosti před riziky spojenými se zneužíváním jiných návykových látek než alkoholu, a tedy nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie.

·   Doprovázení při užití psychedelické látky není jednáním, na které trestní postih za trestný čin šíření toxikomanie principiálně cílí. Nelze jej tedy z povahy věci označit za jednání naplňující skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie.

·   Doprovázení při užití psychedelické látky není jednáním společensky škodlivým.

Tato analýza vznikla proto, že činnost, resp. přítomnost, sittera přispívá k optimálnímu settingu, tj. prostředí, v němž je psychedelická látka užita. Přítomnost sittera je klíčová z hlediska průběhu psychedelické zkušenosti, která může být často náročná. Kromě přímého doprovázení osoby, jež užila psychedelickou látku, může jednání sittera spočívat i v objektivním informování o vlastnostech a účincích dané látky či v poučení o možných rizicích spojených s takovým užitím, dále pak v poradenství předcházejícím prožití psychedelické zkušenosti, např. pokud jde o vnitřní naladění, stanovení si záměru apod., jakož i její integraci. Doprovázení při užití psychedelické látky pak může probíhat v různých formách a v různých kontextech; těmi relevantními jsou zejména (i) přítomnost sittera jako forma peer podpory poskytované příbuzným nebo blízkým člověkem a (ii) přítomnost sittera jako rozšíření služby Psychedelic Harm Reduction and Integration (PHRI), která je poskytována organizací nebo jednotlivcem podle stanovených pravidel a jíž předchází vyjádření zájmu klienta užít psychedelickou látku a poradenství, včetně poskytnutí informací o rizicích, kontraindikacích a alternativách užití. V každém případě je doprovázení při užití psychedelické látky předem dohodnutou aktivitou, jejímž cílem je prevence negativních somatických a psychologických efektů a maximalizace potenciálních benefitů.

Tato analýza pak tvoří podklad podnětu Nejvyššímu státnímu zástupci k vydání stanoviska dle § 12 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ke sjednocení výkladu § 287 trestního zákoníku v kontextu poskytování pomáhajících služeb, a to v části bezpečné provázení psychedelickou zkušeností; návrh podnětu vzniká v rámci pracovních setkání pořádaných sekretariátem Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí nad tématem dekriminalizace v rámci drogové politiky. Účelem připravovaného podnětu je v části týkající se bezpečného provázení psychedelickou zkušeností zajistit větší míru právní jistoty při realizaci aktivit směřujících k minimalizaci rizik a maximalizaci benefitů potenciálních uživatelů psychedelických látek.

Odkazy:

Celý text analýzy ke stažení (pdf).

Informace o činnosti legislativní pracovní skupiny CZEPS