Být členem

Pokud máte zájem o členství v České psychedelické společnosti, vyplňte prosím TENTO FORMULÁŘ.

Vaše přihláška bude projednána na následující řádné schůzi výkonného orgánu CZEPS („Jádra“) a poté budete písemně informován/a o rozhodnutí: buď vás jen přidáme jako podporovatele do mailing-listu a na Facebookovou stránku, nebo vás po pohovoru přijmeme za kandidátského nebo řádného člena/členku s přístupy do všech interních systémů pro členy (Slacku, wiki, Google disku, emailové adresy @czeps.org atd.) Schůze Jádra se online konají cca 1× měsíčně, někdy i s menší frekvencí, proto prosíme o trpělivost.

Členství podle stanov:

 1. Řádným členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem spolku a chce se aktivně podílet na jeho činnosti. Členství ve spolku vzniká na základě schválení přihlášky jádrem spolku. Prvními členy spolku se automaticky stávají zakladatelé, kteří se shodli na stanovách spolku.
 2. Řádný člen spolku má právo:
  1. Účastnit se jednání kruhu a jádra, volit a být volen do orgánů spolku. [
  2. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
  3. Být členem pracovních týmů, podávat návrhy k práci a výzkumu.
  4. Být informován o činnosti spolku.
 3. Řádný člen spolku má povinnost:
  1. Dodržovat znění stanov, manifestu a plnit usnesení orgánů spolku.
  2. Podílet se na činnosti spolku.
  3. Platit pravidelné členské příspěvky, jejichž výši, splatnost a způsob platby určuje Kruh spolku na základě návrhu Jádra; v prvním roce členství lze zaplatit jen poměrnou část členského příspěvku podle doby zbývající do konce kalendářního roku. (Pozn: Od roku 2019 bylo rozhodnuto o výši členského příspěvku 900 Kč/rok).
  4. Dodržovat etický kodex schválený kruhem, je-li vydán.
  5. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
 4. Členství ve spolku zaniká:
  1. Doručením písemného oznámení o vystoupení člena jádru spolku.
  2. Nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení.
  3. Vyloučením člena z důvodu neplnění jeho povinností či porušení etického kodexu, které musí schválit jádro spolku. Člen je oprávněn do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala revizní komise.
  4. Úmrtím člena.
 5. (článek věnovaný čestnému členství)
 6. (článek věnovaný čestnému členství)
 7. Kromě řádného a čestného členství může být jádrem schválen zájemce o členství jakožto „Kandidát“ zejména u zájemců zatím plně nesplňujících odborná kritéria požadovaná od řádných členů. Kandidáti mají plná práva jako řádní členové, s těmito výjimkami:
  1. Právo účastnit se jednání kruhu, avšak bez hlasovacího práva, pouze s hlasem poradním,
  2. Bez práva volit a být volen do orgánů spolku.
 8. Kandidáti mají stejné povinnosti jako řádní členové včetně povinnosti platit členské příspěvky.
 9. Na žádost Kandidáta může jádro žádost posoudit a schválit změnu na členství řádné.

Stanovy České psychedelické společnosti, z.s. [PDF]