Legislativní aktivity

Náplň činnosti Pracovní skupiny pro legislativu a veřejnou politiku CZEPS spočívá především v odborné právnické činnosti, analytické a poradenské činnosti v oblasti regulace psychoaktivních látek, prezentaci psychedelické legislativní tématiky, osvětě a vystupování jménem CZEPS, spolupráci s partnerskými organizacemi z ČR i zahraničí, jakož i interní komunikaci a zapojování členů CZEPS. 

Psychedelické právo a drogová politika obecně totiž jsou – a do budoucna bezpochyby ještě budou – zásadní oblastí, které je třeba se v rámci CZEPS věnovat.

Naše činnost

Navazování kontaktů a spolupráce s relevantními subjekty, a to jak českými, tak zahraničními: 

– úřad Národního koordinátora pro protidrogovou politiku, 

– Nadační fond pro výzkum psychedelik PSYRES,

– Podané ruce, 

– Psychedelics Europe, 

– MIND YOUR HEALTH, CARE YOUR MIND, PsychedeliCare European Initiative,

– PAREA apod.

– Monitoring a analýza regulatorního rámce v zahraničí. 

– Prezentace zahraničních legislativních modelů, přístupů a řešení psychedelik v ČR jako možný zdroj inspirace pro naši legislativu (dekriminalizace, legalizace, medicínský a nemedicínský kontext). 

– Publikace právních a veřejněpolitických analýz, odborných článků, ale i popularizačních textů, popř. policy paperů.

– Jejich prezentace různým zájmovým skupinám (od odborné veřejnosti po politiky), jakož i dalším zainteresovaným osobám. 

– Účast na konferencích, odborných diskuzích, kulatých stolech. 

– Přinášení tématu psychedelik do „právnické obce“.

Tematizování psychedelik nejen v oblasti trestního práva, ale i práva zdravotnického, jakož i lidských práv či právní sociologie, ale třeba i antropologie a veřejné politiky. 

Vzdělávání a osvěta odborníků. 

– Účast na jednáních pracovní skupiny Dekriminalizace drogové politiky.

Prosazování racionální drogové politiky založené na evidence-based přístupu k psychedelickým látkám.

– V rámci CZEPS právní podpora plánované metodiky Psychedelic Harm Reduction and Integration a dalších CZEPS projektů. 

– Výhledově jistě advokační aktivity. 

– Výhledově rovněž práce na vytváření legislativního rámce medicínského užití psychedelik a regulace psychedeliky asistované terapie. 

– Zpracované analýzy plánujeme využít i jako dílčí části budoucí komplexní analýzy dopadu navrhované právní úpravy RIA (Regulatory Impact Analysis).

Členové pracovní skupiny

JUDr. Tereza Dleštíková, Ph.D.

Koordinátorka skupiny. Právnička působící v akademické sféře a neziskovém sektoru. V rámci trestního práva a kriminologie se věnuje především tématu restorativní justice a vězeňství, zabývá se rovněž drogovou problematikou či právní antropologií. 

Mgr. Martin Nekola, Ph.D. 

Výzkumník, pedagog a konzultant v oblasti veřejné a drogové politiky. Dlouhodobě se zabývá problematikou metodologie sociálních věd se zaměřením na metody analýzy a evaluaci veřejných politik a programů. 

Martin Duřt

Výzkumník fenomenologie psychoaktivních látek, expert na harm reduction a publicista. Spoluzakladatel harm reduction platformy Czeched Substance. Ve své práci se zaměřuje na informování veřejnosti o přínosech a rizicích užívání psychotropních látek. 

Mgr. Jan Soukup

Psycholog a psychoterapeut. Člen Jádra (výboru) CZEPS. V CZEPS se věnuje se zejména paliativní péči a legislativním aktivitám. Pracuje v soukromé praxi a externě v klinickém výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví. 

Spolupracují s námi: 

Mgr. Eva Césarová, garantka sekce Externí vztahy

JUDr. Barbora Steinlauf, Ph.D., advokátka, specialistka na zdravotnické právo

Aktivity a výstupy

duben 2024 – aktualita o novele trestního zákoníku, shrnutí Terezy Dleštíkové: Revize šíření toxikomanie – světlo na konci tunelu?

listopad 2023 – zapojení se do PSYCHEDELICARE – Evropské občanské iniciativy za medicínské užití psychedelik v Evropské unii

září 2023 – shrnutí Terezy Dleštíkové o dosud provedených prvních krocích legislativní pracovní skupiny České psychedelické společnosti

duben 2023 – účast Terezy Dleštíkové na debatě „Návykové látky a legislativa“ týkající se psychedelik na CF České pirátské strany

březen 2023 – zveřejnění právní analýzy Trestný čin šíření toxikomanie dle § 287 trestního zákoníku a sitterování při užití psychedelických látek. CZEPS 2022. [PDF]

únor 2022 – shrnutí Terezy Dleštíkové o dekriminalizačních snahách v České republice pro Psychedelic Alpha: Psychedelics Take a Step Towards the Policy Agenda in Czechia. Psychedelic Alpha. 21. 2. 2023.

leden 2023 – online setkání s Theo Gubilei, European Citizens’ Initiative: The Future of Psychedelics in the EU Mental Health-Care. 

prosinec 2022 – publikace článku Terezy Dleštíkové: (De)criminalisation of psychedelics in the Czech Republic-Where are we heading in drug policy and legislation? International Journal of Drug Policy, 2022 Dec;110:103900.

prosinec 2022 – online setkání s Tadeuszem Hawrotem, Psychedelic Access and Research European Alliance (PAREA)

září 2022 – zahájení účasti Terezy Dleštíkové a Vlaďky Sobasové na expertních setkáních v rámci pracovní skupiny Dekriminalizace drogové politiky v ČR při Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. 

srpen 2022 – publikace článku Terezy Dleštíkové: Dekriminalizace psychedelik: současná právní úprava je zastaralá. Před změnou vědomí musíme změnit legislativu. A2larm, 8. 8. 2022.

únor 2022 – setkání zástupců adiktologických organizací s Jindřichem Vobořilem, Národní koordinátor pro protidrogovou politiku. Za CZEPS se účastnily Vlaďka Sobasová a Tereza Dleštíková.

leden 2022 – online setkání členů CZEPS s přednáškou Terezy Dleštíkové: Sitterování a šíření toxikomanie.

prosinec 2021 – publikace článku Terezy Dleštíkové: Podpora uživatelů psychedelik – šíření toxikomanie?. Právní prostor. 22. 12. 2021. 

Zapojte se

Máte zájem o spolupráci nebo informace? Kontaktujte nás na: tereza.dlestikova@czeps.org

Chcete podpořit legislativní aktivity CZEPS? Přispějte prostřednictvím Darujme.cz