Rubriky
Aktuality

Revize šíření toxikomanie – světlo na konci tunelu?

Poslední březnový týden odešla do meziresortního připomínkového řízení dlouho připravovaná novela trestního zákoníku, jež se poměrně rozsáhle dotýká i tzv. drogových trestných činů (ust. § 283 – 289 tr. zákoníku). Tato novela mimo jiné zohledňuje odborné debaty vedené v rámci pracovních setkání k tématu Dekriminalizace drogové politiky v ČR, kde měla zastoupení i Česká psychedelická společnost (CZEPS). 

Novela v oblasti drog obsahuje dvě varianty, a to variantu zpracovanou Ministerstvem spravedlnosti (varianta I) a variantu zpracovanou Úřadem vlády (varianta II). Změna trestného činu šíření toxikomanie se nachází ve variantě druhé. Navrhované znění předmětného ustanovení s vyznačenými změnami je následující: 

§ 287 

Šíření toxikomanie 

(1) Kdo svádí jiného dítě ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky dětmi jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem až na pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 

a) jako člen organizované skupiny,, nebo

b) vůči dítěti, nebo 

c) b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta šest měsíců až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči dítěti mladšímu patnácti let. 

Důvodová zpráva k tomu uvádí, že právní úprava skutkové podstaty šíření toxikomanie je problematická co do předvídatelnosti práva zejména v případě adiktologických „harm-reduction“ programů a služeb pro uživatele omamných nebo psychotropních látek (typicky aplikační místnosti, testování omamných nebo psychotropních látek nebo bezpečné provázení psychedelickou zkušeností) nebo v jiných oblastech výskytu odkazů na tyto látky, jako je například vzdělávání, žurnalistika, umění, kultura a další, kde by případná trestní represe mohla být dále v rozporu s právem na svobodu projevu (čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k míře společenské škodlivosti výše uvedených jednání klasifikovatelných jako šíření toxikomanie se současný stav dále jeví jako v možném rozporu se zásadou subsidiarity trestní represe. 

Navrhuje se proto omezit trestnost šíření toxikomanie pouze na případy, kdy je takto sváděno ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu, podporováno v zneužívání takové látky či jinak podněcováno dítě

Z důvodové zprávy je tedy jasně patrné, že se do revize trestného činu šíření toxikomanie propsaly i argumenty CZEPS. Tuto skutečnost kvitujeme, avšak je důležité si uvědomit, že návrh může ještě, na základě připomínkového řízení, doznat změn. Je také třeba si uvědomit, že návrh obsahuje dvě varianty, přičemž šíření toxikomanie se dotýká pouze jedna z nich.

I přesto lze uvedenou úpravu trestného činu šíření toxikomanie považovat za krok správným směrem. Jeho omezením na děti by se vyřešila řada zcela zbytečných komplikací, kterou přináší především harm reduction aktivitám, mezi něž bezpochyby patří i psychedelické sitterování či testování látek. 

Celý návrh je přístupný zde. 

Jen pro úplnost, novela trestního zákoníku obecně cílí na snižování trestní represe, změny týkající se tzv. drogových trestných činů spočívají zejména ve snižování trestních sazeb či odlišení pojmu zpracování omamné a psychotropní látky (OPL) od její výroby, tj. zpracování rostlin nebo hub obsahujících OPL pro vlastní potřebu (sklízení, sbírání, sušení a další zpracovávání, včetně přechovávání OPL z nich získané pro vlastní potřebu) má být postihováno v rámci ust. § 285 tr. zákoníku stejně jako jejich neoprávněné pěstování a nemá být klasifikováno jako výroba OPL dle § 283 tr. zákoníku, jež obsahuje přísnější trestní sazby. Významnými kritérii jsou v tomto ohledu dle důvodové zprávy skutečnost, že je tak činěno pro vlastní potřebu (ne tedy pro jiného) a že jde o tzv. měkkou drogu. Varianta II návrhu dále přináší rozšíření pojmu „pro osobní potřebu“ i na osoby blízké, tj. kromě vlastní potřeby pachatele by se měla jako osobní potřeba vykládat také potřeba blízká pachateli, a zavádí rovněž pojem „uživatelské množství“ definované jako čtyřnásobek množství většího než malého OPL (v případě rostlin a hub obsahujících OPL dvojnásobek), resp. jeho násobky, a to pro potřeby ust. § 285 tr. zákoníku. Cílem novely ve znění této varianty je tak obecně zmírnění dopadů trestní represe na pěstitele rostlin konopí a rostlin a hub obsahujících OPL. 

4. 4. 2024 

Tereza Dleštíková