Rubriky
Aktuality

První kroky legislativní pracovní skupiny

Autor: Tereza Dleštíková, legislativní pracovní skupina CZEPS, září 2023

Od září minulého roku jsem se za CZEPS účastnila pravidelných setkání expertní skupiny při Úřadu vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí svolané za účelem prodiskutování odborných doporučení v souvislosti s dekriminalizací v různých oblastech drogové politiky.

Ačkoli se debaty točily vesměs kolem problematiky konopí, za velký úspěch považuji, že jsem mohla do těchto odborně-politických kruhů přinést problematiku psychedelik. Ta byla diskutována v rámci dekriminalizace omamných a psychotropních látek (OPL) v pomáhajícím kontextu. V tomto ohledu byla předmětem diskuze jednak tematika psychedelického sitterování v souvislosti s možným postihem sittera z trestný čin šíření toxikomanie, jednak navrhovaná změna zákona o návykových látkách v tom smyslu, aby s psychedeliky, tj. nelegálními návykovými látkami umístěnými na tom nejpřísnějším seznamu návykových látek (jedná se o 4. seznam nařízení č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek), mohlo být nakládáno tak jako s látkami s méně přísným režimem kontroly, jež mohou být užita jako léčiva (psychedelika nikoliv).

Trestný čin šíření toxikomanie a z jeho znění vyplývající možný trestní postih psychedelického sittera

Ust. § 287 trestního zákoníku o šíření toxikomanie kriminalizuje toho, kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří.

Jakkoli by se mně, jakož i široké odborné veřejnosti, líbilo úplné zrušení tohoto poměrně vágního ustanovení zakládajícího trestní odpovědnost osoby, která takto jedná, uvědomuji si, že je třeba uvažovat v intencích možného a přijít s akceptovatelným návrhem. Proto jsem místo volání po zrušení tohoto ustanovení přišla s návrhem, aby se stran psychedelického sitterování vyslovil ve svém stanovisku Nejvyšší státní zástupce, což je možné na základě § 12 odst. 2 zákona o státním zastupitelství, dle něhož může nejvyšší státní zástupce vydávat pro státní zastupitelství stanoviska ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že pokud se řeší trestní věc, děje se tak nejprve v přípravném řízení, kde provádí jednotlivé úkony policejní orgán, jehož činnost je dozorovaná státním zástupcem (a teprve následně jde případně věc k soudu).

Pro tyto účely bylo sitterování nazváno bezpečným provázením psychedelickou zkušeností, resp. doprovázením při užití psychedelické látky.

Cílem návrhu bylo dosáhnout jednotného výkladu § 287 trestního zákoníku, a to v tom smyslu, že jednání spočívající v doprovázení při užití psychedelické látky, stejně jako jiné aktivity spočívající v provádění osvěty či poskytování informací o psychedelických látkách, nenaplňují skutkovou podstatu tohoto trestného činu.

Gros návrhu spočívalo v tom, aby sitterování, nazvané jako doprovázení při užití psychedelické látky, resp. provázení psychedelickou zkušeností, bylo zhodnoceno jako preventivní harm reduction aktivita, jež ze své podstaty nemůže naplnit skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie. Ostatně o tom dosti obsáhle pojednává i zpracovaná analýza CZEPSu.

Tento požadavek na sjednocení výkladu § 287 trestního zákoníku byl nakonec vtělen do podnětu Nejvyššímu státnímu zástupci podanému jménem národního protidrogového koordinátora nazvaného Podnět k vydání stanoviska dle § 12 odst. 2 zákona o státním zastupitelství ke sjednocení výkladu § 287 trestního zákoníku v kontextu poskytování pomáhajících služeb ze dne 12. 6. 2023.

Reakcí na to byla velmi kusá odpověď Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ), že vydává svá stanoviska ke sjednocení výkladu pouze tehdy, existuje-li rozporný výklad či aplikační praxe v postupu nižších státních zastupitelství s tím, že ve vztahu k zmiňované problematice rozporný postup neeviduje. NSZ tímto v podstatě říká, že je třeba tuto činnost začít provádět, pak být popotahován v rámci případných trestních řízení (a případně odsouzen) a pokud bude v tomto ohledu existovat nejednotná rozhodovací praxe, teprve potom se tím NSZ bude ochotno případně zabývat.

Takový přístup považuji za naprosto nepřijatelný a považuji za nutné se proti němu vymezit.

Faktem je, že sjednocující stanovisko může NSZ vydat, pokud existuje nejednotný postup v dané věci, zároveň se však jedná o interpretaci ust. § 12 odst. 2 zákona o státní zastupitelství, kde toto není explicitně uvedeno. Je tedy možné zaujmout dané stanovisko i pro hypotetické případy.

Výsledek je však takový, že pokud jde o případný trestní postih sitterování (trestný čin šíření toxikomanie), touto cestou, která se mi jevila jako jediná možná, jít nelze.

V tomto tak existuje toliko výklad CZEPSu, jehož základní teze jsou:

Doprovázení při užití psychedelické látky přispívá k bezpečnému kontextu prožití psychedelické zkušenosti, tj. k minimalizaci rizik spojených s jejím užitím.

Doprovázení při užití psychedelické látky je aktivitou preventivní povahy ve smyslu harm reduction intervence či služby, a proto by stejně jako harm reduction programy, neměla být trestně postižitelná jako trestný čin šíření toxikomanie.

Doprovázení při užití psychedelické látky neohrožuje ani neporušuje objekt trestného činu šíření toxikomanie, kterým je zájem na ochraně lidí a společnosti před riziky spojenými se zneužíváním jiných návykových látek než alkoholu, a tedy nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie.

Doprovázení při užití psychedelické látky není jednáním, na které trestní postih za trestný čin šíření toxikomanie principiálně cílí. Nelze jej tedy z povahy věci označit za jednání naplňující skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie.

Doprovázení při užití psychedelické látky není jednáním společensky škodlivým.

Změna zákona o návykových látkách

Další věc týkající se psychedelik se soustředila na dekriminalizaci podávání psychedeelik v pomáhajícím kontextu. Navrhovaná změna spočívala v novelizaci ust. § 8 zákona o návykových látkách rozšiřující povolení k zacházení s návykovou látkou i na látky uvedené v příloze č. 3 a 4 nařízení vlády o seznamu návykových látek (psychedelika jsou řazena na seznam č. 4, tj. mezi látky, jež bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví a mohou být používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení). To by umožnilo realizaci léčebných programů mimo jiné i za použití psychedelik.

V této souvislosti ze strany Ministerstva zdravotnictví jasně a výslovně zaznělo, že i v případě užití těchto látek pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení je možné o takové povolení žádat. Zástupce Ministerstva zdravotnictví, které o takové žádosti rozhoduje, tedy výslovně deklaroval, že povolení k zacházení s psychedeliky k terapeutickým účelům je možné udělit i za současného znění zákona o návykových látkách.

Akorát, že takovou žádost ještě nikdo nepodal.

Za CZEPS jsem, v tuto chvíli, udělala maximum možného. V aktivitách týkajících se legislativní oblasti však jménem CZEPSu hodlám pokračovat a hledat další možné cesty, jak zlepšit legislativní klima, pokud jde o psychedelickou tematiku.

Osobně mi dává velký smysl vydat se cestou zakotvení právní kategorie např. léčebného psilocybinu: zatímco ten „klasický“ by zůstal na 4. seznamu OPL, „léčebný“ by byl umístěn na jiném, mírnějším, seznamu a šlo by jej užít jako léčivo. V tomto se lze inspirovat již existující legislativou týkající se léčebného konopí. Navíc, touto cestou se v nedávné době vydala Austrálie.

Tento způsob je tedy možný.

Dalším plánovaným krokem je zapojení CZEPSu do evropské občanské iniciativy PsychedeliCare pro medicínské užívání psychedelik v Evropské unii.

Závěrem bych chtěla poukázat na to, že kroky snažící se o změnu na legislativní úrovni jsou spíše než právnickou činností, prací advokační a lobbistickou, resp. politickou, v čemž se však CZEPS v současné době neangažuje.

Zároveň bych chtěla poukázat na to, že tyto aktivity jsou během na dlouhou trať. Česká psychedelická společnosti se však již na tento běh vydala…

Tereza Dleštíková

Legislativní pracovní skupina CZEPS

září 2023