Rubriky
Události

Psychedelic Cinema: Maestra Ayahuasca + following discussion (EN)

Kdy: 10. 4. 2024, 18:00–20:30

Kde: Kino Pilotů, Donská 168/19, Praha 10

FB Událost
Vstupenky

>> EN below <<

Pro velký zájem jsme přidali projekci Maestra Ayahuasca s navazující diskuzí tentokrát v angličtině!

Psychedelické kino je nový koncept České psychedelické společnosti, kdy se návštěvníci mohou těšit na pravidelné promítání filmů s psychedelickou tématikou a na navazující diskuzi s odborníky z nejrůznějších kruhů. Po projekci „Maestra Ayahuasca“ bude navazovat diskuze s průvodcem Amazonií a znalcem jihoamerických kultur Ondřejem Bahníkem a psycholožkou Mgr. Danielou Koubkovou (PsyCare, PSYON). Film je v českém znění s anglickými titulkami, diskuze bude v angličtině.

Maestra Ayahuasca

Veliká Amazonie skrývá mnohá tajemství. A amazonští šamani nás překvapují svými schopnostmi a svým poznáním. Dokážou léčit i tzv. nevyléčitelné nemoci, protože přímo komunikují s rostlinami, které jim samy říkají, jak léčebně působí. Místní šamani dokážou vystoupit ze svého těla, cestovat po Zemi i vesmíru, můžou si stáhnout jakoukoli informaci a poznat cokoliv, co je zajímá. Klíčem k tomu je ayahuasca, tajemná liána, jejíž odvar člověka nejen vyléčí a pročistí na všech úrovních, ale i dává poznání čehokoliv v tomto světě i ve světech dosud nepoznaných a otevírá dveře do jiných dimenzí… S ayahuascou se ve filmu setkáme nejen prostřednictvím šamanů a jejich práce, ale i díky různým odborníkům a lidem, pro které znamená s ničím neporovnatelnou zkušenost. Film zároveň poukazuje na vážné ohrožení Amazonie a jejích obyvatel.

Hosté diskuze:

Ondřej Bahník

Se věnuje bylinářství, léčitelství a osobnímu rozvoji již více než 16 let. Absolvoval Grof Transpersonal Training a svých zkušeností využívá při individuální i skupinové práci s lidmi. Hlavní zaměření jsou integrace rozšířených stavů vědomí a pomoc v psychospirituální krizi. Je průvodce v Amazonii a Andách, kde dlouhodobě navštěvuje původní obyvatele, především kmeny Inga a Kamëntsá. Spoluzakládal spolek Asaya a podílel se na mnoha projektech a konferencích. Spolupracuje na projektu sdílení znalostí tradičních průvodců a léčitelů z Amazonie a Mezoameriky pod hlavičkou Venezuelské asociace Spojených Národů (ANUV).

Mgr. Daniela Koubková

Psycholožka, terapeutka, koordinátorka a školitelka dobrovolníků harm-reduction služby PsyCare. Pracuje na Psychedelické klinice Psyon, kde provází klienty zkušeností s ketaminem a také s lidmi se zkušeností s duševní poruchou v Centru duševního zdraví ve Strakonicích. Aktivně působí v České psychedelické společnosti a jejím harm-reduction projektu PsyCare, který se zaměřuje na pomoc uživatelům psychedelických látek v rekreačním kontextu.

>> EN <<

Due to high interest, we have added a screening of ‚Maestra Ayahuasca‘ with a follow-up discussion, this time in English!

Psychedelic Cinema is a new concept of the Czech Psychedelic Society, where visitors can look forward to regular screenings of films with psychedelic themes and subsequent discussions with experts from various circles. After the screening of „Maestra Ayahuasca,“ there will be a discussion with Ondřej Bahník, an Amazon guide and expert on South American cultures, and psychologist Mgr. Daniela Koubková (PsyCare, PSYON). The film is in Czech with English subtitles, and the discussion will be in English.

Maestra Ayahuasca

The great Amazon hides many secrets. And Amazonian shamans surprise us with their abilities and knowledge. They can heal even so-called incurable diseases because they communicate directly with the plants, which themselves tell them how they act medicinally. Local shamans can leave their bodies, travel across the Earth and the universe, they can access any information and learn anything that interests them. The key to this is ayahuasca, a mysterious vine whose brew not only heals and purifies a person on all levels but also provides knowledge of anything in this world and in previously unknown worlds, opening doors to other dimensions… In the film, we encounter ayahuasca not only through shamans and their work but also through various experts and people for whom it represents an incomparable experience. The film also highlights the serious threat to the Amazon and its inhabitants.

Discussion guests:

Ondřej Bahník

Ondřej Bahník is dedicated to herbalism, healing, and personal development for more than 16 years. He graduated from the Grof Transpersonal Training and utilizes his experience in individual and group work with people. His main focus is on integrating expanded states of consciousness and providing assistance in psychospiritual crises and serves as a guide in the Amazon and Andes, where he regularly visits indigenous peoples, primarily the Inga and Kamëntsá tribes. He co-founded the Asaya association and collaborates on a project to share knowledge of traditional guides and healers from the Amazon and Mesoamerica under the auspices of the Venezuelan United Nations Association (ANUV).

Mgr. Daniela Koubková

Mgr. Daniela Koubková is a psychologist, therapist, coordinator, and trainer of volunteers for the harm-reduction service PsyCare. She works at the Psychedelic Clinic Psyon, where she guides clients through experiences with ketamine and also with people with experience of mental disorders at the Mental Health Center in Strakonice. She is actively involved in the Czech Psychedelic Society and its harm-reduction project PsyCare, which focuses on assisting users of psychedelic substances in recreational contexts.