Rubriky
Události

Psychedelic Cinema: Maestra Ayahuasca + navazující diskuze (CZ)

Kdy: 4. 4. 2024, 18:00–21:00

Kde: Kino Pilotů, Donská 168/19, Praha 10

FB Událost
Vstupenky

Psychedelické kino je nový koncept České psychedelické společnosti, kdy se návštěvníci mohou těšit na pravidelné promítání filmů s psychedelickou tématikou a na navazující diskuzi s odborníky z nejrůznějších kruhů. V březnu promítáme film „Maestra Ayahuasca“, na který bude navazovat diskuze s režisérem Viliamem Poltikovičem a Lucií Havlín Morais . Film je v českém znění s anglickými titulkami, diskuze bude tentokát pouze v češtině.

Maestra Ayahuasca

Veliká Amazonie skrývá mnohá tajemství. A amazonští šamani nás překvapují svými schopnostmi a svým poznáním. Dokážou léčit i tzv. nevyléčitelné nemoci, protože přímo komunikují s rostlinami, které jim samy říkají, jak léčebně působí. Místní šamani dokážou vystoupit ze svého těla, cestovat po Zemi i vesmíru, můžou si stáhnout jakoukoli informaci a poznat cokoliv, co je zajímá. Klíčem k tomu je ayahuasca, tajemná liána, jejíž odvar člověka nejen vyléčí a pročistí na všech úrovních, ale i dává poznání čehokoliv v tomto světě i ve světech dosud nepoznaných a otevírá dveře do jiných dimenzí… S ayahuascou se ve filmu setkáme nejen prostřednictvím šamanů a jejich práce, ale i díky různým odborníkům a lidem, pro které znamená s ničím neporovnatelnou zkušenost. Film zároveň poukazuje na vážné ohrožení Amazonie a jejích obyvatel.

Hosté diskuze:

Viliam Poltikovič

je režisérem filmu Maestra Ayahuasca, kameraman, fotograf, spisovatel a nadšený cestovatel. Od dětství ho provází zájem o transcendenci a zkušenosti s ní. Hlavním podnětem pro jeho filmy jsou prastaré otázky: proč tu jsme, odkud jsme přišli a kam jdeme? Dosud natočil přes 170 filmů a řada z nich byla oceněna na festivalech u nás i v zahraničí.

Lucie Havlín Morais

se více jak 18 let věnuje spiritualitě, šamanství a vhledům za horizont našeho běžného poznání. Studium filozofie a teologie na Karlově univerzitě přerušily její časté cesty do Amazonie, kde opakovaně procházela učením tamnějších domorodých kmenů a šamanů. V Brazílii je součástí různých šamanských synkretických církví a je také činnou v linii Umbanda. Její hlavní činnost spočívá především v doprovázení jednotlivců či skupin v rámci přechodových rituálů a integraci změněných stavů vědomí. Před několika lety spoluzaložila projekt SARAVÁ a Saravá foundation nadační fond, které slouží k podpoře indiánů a udržitelnosti jejich způsobu života. Podílí se na mnoha globálních projektech, které vedou ke kultivaci a šíření moudrosti domorodých kmenů, propojení člověka s přírodou a především duchovní stránkou bytí.

>> EN <<

Psychedelic Cinema is a new concept of the Czech Psychedelic Society, where visitors can look forward to regular screenings of films with psychedelic themes and subsequent discussions with experts from various circles. In March, we are screening the film ‚Maestra Ayahuasca‘ followed by a discussion with director Viliam Poltikovič and Lucie Havlín Morais. The film is in Czech with English subtitles, and the discussion this time will be conducted only in Czech.

Maestra Ayahuasca

The great Amazon hides many secrets. And Amazonian shamans surprise us with their abilities and knowledge. They can heal even so-called incurable diseases because they communicate directly with the plants, which themselves tell them how they act medicinally. Local shamans can leave their bodies, travel across the Earth and the universe, they can access any information and learn anything that interests them. The key to this is ayahuasca, a mysterious vine whose brew not only heals and purifies a person on all levels but also provides knowledge of anything in this world and in previously unknown worlds, opening doors to other dimensions… In the film, we encounter ayahuasca not only through shamans and their work but also through various experts and people for whom it represents an incomparable experience. The film also highlights the serious threat to the Amazon and its inhabitants.

Discussion guests:

Viliam Poltikovič

is the director of the film Maestra Ayahuasca, a cameraman, photographer, writer, and avid traveler. Since childhood, he has been interested in transcendence and the experiences that accompany it. The main inspiration for his films are ancient questions: why are we here, where did we come from, and where are we going? He has so far directed over 170 films, many of which have been awarded at festivals both domestically and abroad.

Lucie Havlín Morais

has been dedicated to spirituality, shamanism, and insights beyond the horizon of our ordinary understanding for more than 18 years. Her studies in philosophy and theology at Charles University were interrupted by frequent trips to the Amazon, where she repeatedly underwent teachings from local indigenous tribes and shamans. In Brazil, she is involved in various syncretic shamanic churches and is also active in the Umbanda line. Her main activity lies in accompanying individuals or groups through transitional rituals and integrating altered states of consciousness. Several years ago, she co-founded the SARAVÁ project and the Saravá foundation charitable fund, which serve to support indigenous peoples and the sustainability of their way of life. She participates in many global projects aimed at cultivating and spreading the wisdom of indigenous tribes, connecting humans with nature, and primarily the spiritual aspect of existence.