Rubriky
Události

MDMA as Relationship Super Glue

Kdy: 26. 6. 2024, 18:30–21:00

Kde: FF UK, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

FB Událost
Vstupenky

Charles Wininger has been a psychotherapist in private practice in New York City since 1989. He’s a licensed psychoanalyst and mental health counselor, and is the author of Listening to Ecstasy: The Transformative Power of MDMA. As an elder in New York’s underground psychedelic community, he stands (alongside Rick Doblin) as one of the reference-points for MDMA activism in the United States.

Charles teaches about the responsible use of MDMA as a kind of relationship superglue that catalyzes a sense of belonging. For fifteen years, he has been experimenting, learning, and perfecting practices and protocols to minimize risks and maximize the benefits of “serious fun.” These experiences have been shown to encourage emotional openness and vulnerability, improve relating skills, and foster deep, healing, and lasting connections between people. His work bridges the gap between therapeutic and recreational uses of this medicine, walking a celebratory middle path between the clinic and the club.

Charley has spoken to audiences around the world about the uses of MDMA with particular focus on emotional healing, romantic bonding, grief work, and creative approaches to aging, along with the value of pleasure, fun, and joy as transformational experiences.
The Psychedelic Touch of Love: MDMA as Relationship Superglue
Can couples bond through bliss? Can MDMA and other such medicines help imbue a relationship with the strength that’s needed to get through the hard times? As the “chemical of connection,” MDMA can offer couples a visceral experience of their “we-ness,” and help them rekindle the kind of love that brought them together in the first place.

The inevitable complaints and resentments that can plague a couple are put into perspective when the container for the relationship is one of joy, play and profound connection. Charley Wininger and his wife Shelley describe how the skillful use of MDMA for both healing and pleasure, especially over time, can have a cumulative effect that can help a couple build a sustainable bond.
_______________
CZ:
Charles Wininger působí od roku 1989 jako soukromý psychoterapeut v New Yorku. Je licencovaným psychoanalytikem a poradcem pro duševní zdraví a autorem knihy Listening to Ecstasy: The Transformative Power of MDMA. Jako starší člen newyorské undergroundové psychedelické komunity je (vedle Ricka Doblina) jedním z referenčních bodů MDMA aktivismu ve Spojených státech.

Učí o zodpovědném užívání MDMA jako o jistém vztahovém “lepidle”, které katalyzuje pocit sounáležitosti. Jako hostitel skupinových zážitků v New Yorku již patnáct let experimentuje, učí se a zdokonaluje postupy a protokoly, aby minimalizoval rizika a maximalizoval přínosy „vážné zábavy“. Ukázalo se, že tyto zkušenosti podporují emocionální otevřenost a zranitelnost, zlepšují vztahové dovednosti a podporují hluboká, léčivá a trvalá spojení mezi lidmi. Jeho práce překlenuje propast mezi terapeutickým a rekreačním využitím této medicíny a kráčí oslavnou střední cestou mezi klinikou a klubem.

Psychedelický dotek lásky: MDMA jako “lepidlo” pro vztahy
Může páry sblížit blaženost? Může MDMA a další podobné látky pomoci vdechnout vztahu sílu, která je potřebná k překonání těžkých časů? MDMA jako „chemická substance spojení“ může párům nabídnout niterný prožitek jejich společného „my“ a pomoci jim znovu zažehnout druh lásky, který je svedl dohromady.

Nevyhnutelné stížnosti a zášť, které mohou pár sužovat, se dostanou do pozadí, když se nádoba vztahu stane tvarem radosti, hry a hlubokého spojení. Charley Wininger a jeho žena Shelley popisují, jaký může mít vědomé užívání MDMA pro léčení i potěšení, zejména v průběhu času, kumulativní účinek, který může párům pomoci vybudovat trvalé pouto.

Rubriky
Události

O všímavosti, změněných stavech vědomí a jejich zdravém průsečíku

Kdy: 7. 5. 2024, 18:30–21:00

Kde: KKAFE, Střelecký ostrov 336, 110 00 Praha 1

FB Událost
Vstupenky

Přijměte pozvání na setkání odlehčené konverzace Evy Césarové a Jana Bendy ku příležitosti vydání knihy Jana Bendy: Všímavost a já, která mj. vynáší témata meditace, psychedelické zkušenosti a jejich prolínání osobním a transpersonálním vývojem na cestě sebepoznání.

A právě toto budou opěrné body povídání jehož záměrem je nahlédnout pod pokličku témat jako jsou pasti percepce vnímání transpersonálních zkušeností jako řešení vlastních problémů, odrazy maladaptivních vztahových schémat v psychedelické zkušenosti a její integraci, vliv psychedelik na citovou vazbu, role korektivní zkušenosti, umění transpersonální zkušenosti zdravě interpretovat a zasazovat do života, spirituální bypass a další.

Rubriky
Události

Mystici na tripu: Dějiny psychedelické spirituality – Mgr. Jan Blahůšek v Brně

Kdy: 7. 2. 2024, 18:30–21:00

Kde: Café Práh, Plotní 32/2a, Brno

FB Událost
Vstupenky

Psychedelická spiritualita je prastarým a celosvětovým jevem. Budeme sledovat její mlhavé počátky od starověkých mystérií v řecké Eleuzíně, rituálů spojených s božstvem Sóma ve védské Indii, bizarních hypotéz o halucinogenním původu křesťanství až po domněnky o užívání psychoaktivních hub starými Kelty, Slovany a Germány nebo spekulace o psychedelické amritě v tantrickém buddhismu. Představíme si současné hlavní živé podoby psychedelického šamanismu v Africe, Jižní, Střední a Severní Americe, jejich historii a mýtické příběhy.

Ukážeme si, jak na tyto dávné tradice navázaly různé směry moderní synkretické a západní psychedelické religiozity a představíme si mystické myšlenky průkopníků, jako byl Albert Hofmann, Aldous Huxley a další. Seznámíme se se současným psychedelickým křesťanstvím a buddhismem, jejich hlavními představiteli, experimentátory i kritiky. A v závěru otevřeme prostor pro dotazy a diskusi.

Mgr. Jan Blahůšek studoval teologii a religionistiku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; zabývá se psychedelickou spiritualitou a psychedelickým buddhismem. Je členem České psychedelické společnosti, spoluautorem knihy V. Cink a kol., Psychedelika a psychonautika a v současnosti také spolupracuje se 3. lékařskou fakultou UK na projektu destigmatizace psychedelik podpořeným fondy EU (sociální inovace). V minulosti také pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti řízení dotačních programů Evropské unie.

Rubriky
Události

Psychedelika: Revoluční terapie demence a dalších neurodegenerativních onemocnění?

Kdy: 13. 3. 2024, 18:30–21:00

Kde: Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1

FB Událost
Vstupenky

Dvojpřednáška Martina Brunovského a Jáchyma Fibíra s diskuzí otevře zcela unikátní téma potenciálu psychedelik pro léčbu neurodegenerativních onemocnění (zejména různé typy demence např. s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou apod.).

Nejprve Dr. Brunovský účastníky seznámí se vznikem a projevy těchto onemocnění a také s tím, jak k nim přistupuje moderní medicína. Dále se účastníci dozvědí, proč se vědci domnívají, že právě psychedelika by mohla vést k dlouhodobě pozitivním účinkům u lidí, u kterých se choroba již projevila, zda mohou nést i jistý preventivní potenciál a s jakými riziky se užití psychedelik u pacientů s neurodegenerativní diagnózou pojí. Nebude chybět ani vysvětlení neuroplasticity, neurogeneze a synaptogeneze, což jsou nedávno prokázané účinky psychedelik, které podporují teze jejich potenciálu pro léčbu onemocnění mozku.

Po Dr. Brunovském bude následovat přednáška Ing. Jáchyma Fibíra, Msc., spoluzakladatele firmy April19 Discovery zaměřené na vznik nových psychoatkivních substancí takzvaně „na míru“. Jáchym účastníky seznámí jak s vizí budoucí, tak se současným projekty, jež se primárně soustředí na návrh a optimalizaci látek pro dlouhodobé zlepšování kognitivních schopností, zejména u starých lidí a pacientů s neurodegenerativními onemocněními. Pro maximální efektivitu při hledání látek s ideálními vlastnostmi April19 využívá modelů generativní a prediktivní umělé inteligence a dalších inovativních výpočetních metod.

Rubriky
Události

BRNO: Psilocybin vs Ketamin ve studii PSIKET001 českých vědců

Kdy: 22.9. 2023, 18:30 – 21:00 
Kde: Co.Labs, Kounicova 686/22, Brno

FB Událost
Vstupenky

Vědci z nově založeného Centra pro výzkum psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví již po dvě dekády provádějí pionýrské výzkumy v oblasti psychedelických látek a změněných stavů vědomí a možností jejich využití v psychiatrii a psychoterapii. 

V roce 2022 spustili i právě probíhající klinickou studii PSIKET001, která je celosvětově prvním výzkumem porovnávajícím antidepresivní účinek dvou psychedelických látek léčebným potenciálem – psilocybin a ketamin. 
Jaký je rozdíl mezi terapeutickým účinkem psilocybinu – klasického psychedelika, které se přirozeně vyskytuje v lysohlávkách a synteticky vyráběného disociativního anestetika ketaminu? Má psilocybin silnější a vytrvalejší antidepresivní účinek, než ketamin? Jaké jsou rozdíly v prožívání pacientů při terapeutickém sezení s psilocybinem a ketaminem? Jak pracovat terapeuticky s psilocybinem a jak s ketaminem? Tyto a další otázky má studie PSIKET001 pomoci zodpovědět. Do studie již bylo zařazeno 20 z celkem 60 pacientů s rezistentní depresí. 

V této přednášce se dozvíte detaily o studii PSIKET001 a hypotézách, které má studie pomoci objasnit. Více informací o studii a také možnostech, jak podpořit realizaci studie: https://psyres.eu/project/medicina/

MUDr. Vivian Winkler (studijní psychiatr) a Mgr. Marek Nikolič (studijní psycholog) budou také mluvit o zkušenostech z provedení první části pacientů s rezistentní depresí psychedeliky asistovanou terapii.

MUDr. Vivian Winkler 
Psychiatrička, neurovědkyně a terapeutka v Centru výzkumu psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V klinických studiích s psychedeliky doprovází jako studijní psychiatr pacienty od zařazení do studie až po poslední kontrolní vyšetření. Ve své disertační práci zkoumá antidepresivní účinek psilocybinu na depresi a úzkost u onkologicky nemocných. Studovala kulturní a sociální antropologii na Vídeňské Univerzitě.

Rubriky
Události

Život až do konce: paliativní péče a psychedelika

Kdy: 27.4. 2023, 18:30 -21:00
Kde: Ze Mě, Na Louži 7, Praha Vršovice

Vstupenky
Událost

Psychedeliky asistovaná psychoterapie představuje pro paliativní péči velkou naději. Zároveň přináší mnoho otázek a nemalé nároky. Cílem paliativní péče je zvýšení kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Psychedelická zkušenost spolu s psychoterapií může pomoci kvalitu života výrazně pozitivně ovlivnit zmírněním deprese a úzkosti.

V přednášce budou představeny výsledky zahraničních klinických studií. Jan Soukup přiblíží, jak zkušenost psychedeliky asistované psychoterapie vnímali účastníci studií – lidé, jejichž život ohrožuje vážná nemoc. A pokusí se odpovědět na některé z důležitých otázek: Co vlastně zmírňuje psychosociální utrpení spojené s umíráním a smrtí? Pro koho jsou psychedelika vhodná? Co brání jejich využití u hospicových pacientů? Jak dobře školit terapeuty? Pomůže ketamin? Jsou potřeba větší ambice nebo spíš respekt a pokora?

Po úvodní přednášce bude následovat panelová diskuse s hosty. Naše pozvání přijali RNDr. Nikola Leca, Ph.D., koordinátorka výzkumné studie PSIKET002 z Národního ústavu duševního zdraví a MUDr. Jan Kořenek, lékař z domácího hospice Cesta domů.

Mgr. Jan Soukup je psycholog a psychoterapeut. Pracoval v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích a v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech. Během uplynulých šesti let mluvil s více než šesti sty lidmi na konci života a se čtyřmi stovkami jejich rodinných příslušníků. Nyní má soukromou praxi. Je také členem týmu terapeutů výzkumné studie PSIKET002 Národního ústavu duševního zdraví zaměřené na psychedeliky asistovanou psychoterapii pro lidi s onkologickým onemocněním. Studoval psychologii na FF MU a psychoterapii v Institutu pro Gestalt terapii a v Gestalt plus. V České psychedelické společnosti se věnuje hlavně paliativní péči a legislativě.

Rubriky
Události

Psilocybin vs Ketamin ve studii PSIKET001 českých vědců

Kdy: 14.4. 2023, 18:30 – 21:00 
Kde: Ze Mě, Na louži 7, Praha 4

FB Událost
Vstupenky

Vědci z nově založeného Centra pro výzkum psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví již po dvě dekády provádějí pionýrské výzkumy v oblasti psychedelických látek a změněných stavů vědomí a možností jejich využití v psychiatrii a psychoterapii. 

V roce 2022 spustili i právě probíhající klinickou studii PSIKET001, která je celosvětově prvním výzkumem porovnávajícím antidepresivní účinek dvou psychedelických látek léčebným potenciálem – psilocybin a ketamin. 
Jaký je rozdíl mezi terapeutickým účinkem psilocybinu – klasického psychedelika, které se přirozeně vyskytuje v lysohlávkách a synteticky vyráběného disociativního anestetika ketaminu? Má psilocybin silnější a vytrvalejší antidepresivní účinek, než ketamin? Jaké jsou rozdíly v prožívání pacientů při terapeutickém sezení s psilocybinem a ketaminem? Jak pracovat terapeuticky s psilocybinem a jak s ketaminem? Tyto a další otázky má studie PSIKET001 pomoci zodpovědět. Do studie již bylo zařazeno 20 z celkem 60 pacientů s rezistentní depresí. 

V této přednášce se dozvíte detaily o studii PSIKET001 a hypotézách, které má studie pomoci objasnit. Více informací o studii a také možnostech, jak podpořit realizaci studie: https://psyres.eu/project/medicina/

MUDr. Vivian Winkler (studijní psychiatr) a Mgr. Marek Nikolič (studijní psycholog) budou také mluvit o zkušenostech z provedení první části pacientů s rezistentní depresí psychedeliky asistovanou terapii.

MUDr. Vivian Winkler 
Psychiatrička, neurovědkyně a terapeutka v Centru výzkumu psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V klinických studiích s psychedeliky doprovází jako studijní psychiatr pacienty od zařazení do studie až po poslední kontrolní vyšetření. Ve své disertační práci zkoumá antidepresivní účinek psilocybinu na depresi a úzkost u onkologicky nemocných. Studovala kulturní a sociální antropologii na Vídeňské Univerzitě.

Rubriky
Události

2 roky Psyonu: Ketaminem asistovaná psychoterapie v ČR

Kdy: 21.2. 2023, 18:30 – 21:00
Kde: Ze Mě, Na louži 7

Ketamin je látka známá člověku už po desítky let. Zprve používaná čistě jako anestetikum ukázala širší potenciál účinku na psychiku člověka, což dokládají mnohé studie. Kromě antidepresivního účinku, nabízí také psychotropní efekt měnící vědomí stejně léčivý jako jiná přírodní psychedelika. Svým účinkem často výrazně podporuje a urychluje psychoterapeutickou práci. Již dva roky patří ketaminem asistovaná psychoterapie k léčebným metodám dostupným na Psyonu, první české psychedelické klinice, kde obě přednášející od jejího začátku působí. 

V přednášce přiblíží biologický efekt ketaminu a subjektivní prožitky typické pro nižší (subanestetické) dávky. Popíšou, v čem může ketamin usnadnit terapeutický proces, pro koho je a není vhodný, jak vypadá běžný průběh ketaminem asistované psychoterapie a role terapeutů v celém procesu. Prostřednictvím případových studií – zkušeností s pacienty ukážou, že přestože je ketamin často užívaný jako party droga nebo je spojovaný se strohým medicínským prostředím, má kvality, které mohou zasahovat hluboké roviny prožívání a emocí.

Mgr. Barbora Šouláková
Barbora pracovala několik let jako vedoucí projektu aplikovaného výzkumu v Národního ústavu duševního zdraví. Její vědecká práce byla postavena okolo technik podporujících duševní zdraví člověka. V nynější době má soukromou terapeutickou praxi, pořádá workshopy a semináře především na téma imaginace. Pracuje jako terapeutka Ketaminem asistované psychoterapie na klinice Psyon. Prošla různými terapeutickými výcviky mezi které patří Dasseinanalytický výcvik, výcvik Kognitivně behaviorální terapie a Schématerapie. Vystudovala jednooborovou psychologii a výtvarné umění ve skotském městě Glasgow. Samotnou terapii vnímá jako umění a je pro ni důležité terapeutický proces přizpůsobit individuálním potřebám každého člověka.

Během terapeutických konzultací ráda kombinuje rozmanité terapeutické pohledy na práci s emocemi a myšlenkami. Často využívá imaginativní techniky propojené s práci s tělem. 

Mgr. Eva Kozáková, Ph.D.
Od roku 2015 pracuje jako psycholožka a neurovědkyně v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ), kde se aktuálně věnuje výzkumu srovnávající efektivitu ketaminu a psilocybinu u farmakorezistentní deprese a také výzkumu prožívání self u schizofrenie. V těchto studiích se zabývá propojením subjektivního prožívání a aktivity mozku. .  Získala doktorát na FF UK v oboru Klinická psychologie a absolvovala psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě (Gestalt-Dialog). Na psychedelické klinice Psyon pracuje zejména jako terapeutka v rámci ketaminem asistované psychoterapie. Kromě práce v NÚDZ a Psyonu má vlastní terapeutickou praxi. V práci a terapii ji fascinuje rozmanitost prožívání a toho, jak si konstruujeme vnímání světa a sebe sama a jak toto prožívání můžeme měnit a obohacovat. Je členkou České psychedelické společnosti.


Událost
Vstupenky

Rubriky
Události

BRNO: Psychedelika v klinické praxi

Kdy: 31.1. 2023, 18:30 – 21:00 

Kde: Zóna nezávislého umění CO.Labs, BRNO 

Vstupenky / Událost

První část přednášky má za cíl vysvětlit základní neurovědné pojmy a jejich vztah k patogenezi onemocnění, která psychedelika léčí a princip, jak je psychedelika ovlivňují. V druhé části přednášky budou představeny základní pojmy, které se využívají v psychoterapii, nejčastější psychoterapeutické směry užívané v psychedeliky asistované psychoterapii (PAP) a principy PAP obecně. Na závěr bude nastíněn současný výzkum psychedelik, který probíhá v České republice, léčba na klinice Psyon a aktivity České psychedelické společnosti.

MUDr. Vojtěch Cink je psychiatr pracující v Psychiatrické nemocnici Brno. Psychedelickými látkami se zabývá od roku 2008. Na výzkumu psychedelik, zejména ayahuascy, spolupracuje s NUDZ a VŠCHT. Podílí se na klinickém hodnocení léčiv včetně ketaminu. Je hlavním autorem dvoudílné knihy Psychedelika a psychonautika.

Rubriky
Události

Psychedelika přeložena do lidské řeči

Kdy: 13.9. 2022, 18:30 – 21:00
Kde: Ze-Mě, Na louži 7, Praha – Vršovice

Působení psychedelik na člověka je složité a je snadné se v něm ztratit – pokud se ale dobře vysvětlí, pochopí jej každý. Cílem této přednášky je přiblížit laickému publiku co nejpřístupnější formou farmakologické, neurologické a fenomenologické principy toho, co se děje, když se člověk ‚ztripuje‘. Pokud jste vždycky chtěli pochopit, co to jsou neurotransmitery, mozkové receptory, nebo třeba smrt ega, ale neměli jste čas nebo energii probírat se odbornou literaturou, tahle přednáška je právě pro vás.

Martin Duřt je expert na drogovou problematiku, publicista a umělec. Je jedním ze spolutvůrců Czeched Substance, největší české harm-reduction platformy působící v online prostoru, člen mezinárodního fenomenologického projektu EffectIndex.com, člen České psychedelické společnosti a autor blogu utheraptor.art. Je studentem filozofie na FF UK.

Událost
Vstupenky