Rubriky
Články

Pomozte nám sbírat data

Explorativní dotazníkové online šetření: Fenomenologie změněných stavů vědomí po intoxikaci psychedelickou substancí

Řešitelský tým: MUDr. Filip Tylš, PhD; MUDr. Veronika Andrashko; MUDr. Dominika Danielová; Mgr. Vojtěch Viktorin; Ing. Václava Piorecká; MUDr. Tomáš Páleníček, PhD

Výzkum terapeutického využití psychedelických substancí je v poslední době opět předmětem zájmu na mnoha renomovaných pracovištích po celém světě. Psychedelika jsou ale užívána především v neklinickém prostředí, které doposud nemapuje dostatek studií. Podobně není známo, jak se tato zkušenost může lišit právě napříč různými kontexty.
Tato explorativní studie si proto klade za cíl popsat jak kvalitativně (volný subjektivní popis zážitku), tak kvantitativně (dotazníkové baterie The Altered State of Consciousness Rating Scale 5D-ASC a Ego-Dissolution Inventory) fenomenologii změněného stavu vědomí pod vlivem různých psychedelických látek (klasických halucinogenů, disociativnch anestetik, nových syntetických drog). Dalším cílem projektu je popis komunity lidí, které psychedelika užívají: zjištění demografických charakteristik, osobnostních rysů, míry zneužívání dalších látek, motivace k užívání psychedelik a celková zkušenost se změněnými stavy vědomí. Zjištěná data o užívání budou porovnávány s daty z nejaktuálnější Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice a také s daty získanými od dobrovolníků ve studii Humánní model psychózy indukovaný psilocybinem v Národním ústavu duševního zdraví.
Tento dotazník je určen jedincům starším 18-ti let, kteří v posledním roce užili některou psychedelickou substanci nebo jejich kombinaci. Dotazník se skládá z první části, kde budete požádáni o poskytnutí demografických údajů a informací o Vašich zkušenostech s drogami a druhé části, která se týká již konkrétní psychedelické zkušenosti. Celý dotazník zabere asi 30 minut. Druhou část můžete následně vyplnit opakovaně pro více konkrétních zkušeností. Veškeré údaje o vás jsou ale anonymní. Kdykoliv můžete vyplňování dotazníku přerušit a následně se k němu vrátit (po zadání unikátního kódu), případně vyplňování ukončit.

Dotazník prosím začnete vyplňovat kliknutím na následující odkaz: http://forms.nudz.cz/fill/public/AYkrG5kSB7bppBF.