Rubriky
Články

Prohlášení CZEPS ke kauze ayahuasca

Naše prohlášení pro podporu aktivit platformy www.kauza-ayahuasca.cz

Krajským soudem v Ostravě byl obžalovanému Jaroslawu Kordysovi odsuzujícím rozsudkem uložen trest odnětí svobody v délce 8 let a 6 měsíců, propadnutí části majetku, vyhoštění z území ČR, a obžalované Karolině Kordys trest odnětí svobody v délce 5 let a 6 měsíců, propadnutí věci, vyhoštění z ČR, a obžalovanému Piotru Kanawkovi trest odnětí svobody v délce trvání 1 roku a 6 měsíců, s podmíněným odkladem na dobu 3 let, propadnutí věci a vyhoštění z ČR. Výše uvedení byli odsouzeni na základě organizace a pořádání ceremonií s ayahuaskou na území České republiky, což bylo právně kvalifikováno jako zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (ustanovení § 283 odst. 1, odst. 3 písm. b), písm. c) trestního zákoníku).

Ayahuaska je v mnoha kulturách využívaná jako tradiční nápoj domorodých kmenů či jako součást nábožensko-tradičních rituálů, jinde jako prostředek k léčbě diagnóz souvisejících s psychickými obtížemi či onemocněními, mimo jiné také například závislosti. Účinnou látkou ayahuasky, která je označena jako nelegální, je DMT. Jak uvádí v přehledovém článku MUDr. Vojtěch Cink (Cink, 2022), konzumace ayahuasky je spojena s velmi nízkým rizikem zdravotních komplikací, vznikem závislosti či předávkováním, obecně s nízkou toxicitou a riziky. V současnosti je pro své účinky na lidskou psychiku zkoumána Ayahuaska také v České republice skrze Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci se zahraničními univerzitami (PSYRES, 2022).

Dovolujeme si citovat část prohlášení JUDr. Terezy Dleštíkové, Ph.D. (Dleštíková, 2022), která poukazuje na právní překážky a limity legislativního systému ČR:

“Pro soud byl určující nelegální status látky DMT, přičemž se soustředil na dlouhodobost a soustavnost jednání s konstatováním, že šlo nakládání s OPL ve velkém rozsahu a za účelem získat značný prospěch, a to organizovanou skupinou. Na základě toho pak provedl právní kvalifikaci skutku jako zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dílem dokonaným podle ustanovení § 283 odst. 1, odst. 3 písm. b), písm. c) trestního zákoníku, dílem nedokonaným ve stadiu pokusu dle § 21 odst. 1 a § 283 odst. 1, odst. 3 písm. b), písm. c) trestního zákoníku, u něhož je stanovena trestní sazba od 8 do 12 let.

Při úvahách soudu však absentuje pochopení problematiky psychedelických látek, jejich účinků na lidskou psychiku, jakož i jejich rizikovosti a škodlivosti, z níž vychází absence diferencovaného přístupu k OPL se zohledněním jejich specifik. Soud se rovněž nedostatečně zabýval společenskou škodlivostí činu ani konkrétními okolnostmi případu –  soud nezohlednil vědecká data, z nichž vyplývá terapeutický potenciál látky DMT ani to, zda bylo někomu ublíženo či nikoli, neboť toto ani nebylo předmětem dokazování. Rozhodné pro soud bylo, zda byla podávána Ayahuasca s obsahem DMT, v jakém množství, s jakým ziskem a po jak dlouhou dobu.

Problematickou je již základní premisa, ze které právo vychází, tj. umístění látky DMT na seznam zakázaných OPL, jakož i absence schopnosti soudu přijmout a pochopit komplexnost celé situace. Toto rozhodnutí tak ještě zvyšuje nutnost zohlednění specifičnosti psychedelických látek i na legislativní úrovni tak, aby jejich právní status korespondoval s tím faktickým.”

Jako odborná společnost usilující o destigmatizaci psychedelických látek, jejich uvedení do terapie a snižování rizik spojených s jejich užíváním tímto apelujeme na potřebné změny na úrovni legislativy v České republice, která v tuto chvíli nebere v potaz společenskou škodlivost, vědeckou evidenci a řadu dalších okolností jako je například pozitivní zpětná vazba ze strany účastníků, kteří se sami rozhodli ceremonii absolvovat.

Záměrem našeho prohlášení není napadat rozhodnutí soudu, nýbrž vyzvat odborníky a relevantní osoby zainteresované a kompetentní v tvorbě legislativního systému, aby případ brali na zřetel a okolnosti ovlivňující míru (ne)závažnosti činu adekvátně reflektovali , a to úpravou příslušných právních předpisů souvisejících s hodnocením tohoto typu trestných činů. Současně však apelujeme na orgány činné v trestním řízení, aby skutkový stav této trestní věci zhodnotily s přihlédnutím k doporučením uvedeným v těchto prohlášeních, jakož i prohlášeních dalších odborníků. Jako odborná společnost zabývající se problematikou psychedelik nemůžeme předmětné rozhodnutí soudu označit za spravedlivé a legitimní.

Jako odborná společnost tímto chceme také podpořit prohlášení vrcholných českých odborníků na problematiku drogové politiky – národního koordinátora pro protidrogovou politiku Mgr. Jindřicha Vobořila (Vobořil, 2022) a MUDr. Pavla Béma (Bém, 2022) ve věci nutné změny legislativy.

Reference

Bém, P. (2022, June). Policejní a soudní lynč. kauza-ayahuasca. Retrieved 2022, from https://www.kauza-ayahuasca.cz/prohlaseni-odborniku/mudr-pavel-bem/

Cink, V. (2022, April 17). Ayahuasca pohledem vědce. https://www.kauza-ayahuasca.cz/o-ayahuasce/ayahuasca-reserse/

Dleštíková, T. (2022, June 21). kauza-ayahuasca. https://www.kauza-ayahuasca.cz/prohlaseni-odborniku/judr-tereza-dlestikova-ph-d-akademicky-pravnik/

PSYRES. (2022). Antropologie. Psyres. Retrieved 2022, from https://psyres.eu/project/antropologie/

Vobořil, J. (2022, February 1). Tisková zpráva: Prohlášení k rozsudku v kauze „ayahuasca“. Zastaralá legislativa v oblasti návykových látek vyžaduje změnu! think tank racionální politiky závislostí. https://www.politika-zavislosti.cz/blog/2022/02/07/prohlaseni-k-rozsudku-v-kauze-ayahuasca-zastarala-legislativa-v-oblasti-navykovych-latek-vyzaduje-zmenu/