Rubriky
Články

Výjezdní zpráva z Interdisciplinární konference psychedelického výzkumu (ICPR), 3. – 5. 6. 2016, Amsterdam

Před týdnem, o víkendu ve dnech 3. – 5. 6., se 8 členů České Psychedelické Společnosti (CZEPS) zúčastnilo mezioborové, mezinárodní konference psychedelického výzkumu (ICPR – Interdisciplinary Conference on Psychedelics Research), pořádanou nizozemskou nadací OPEN, jejíž cíle se shodují s cíli CZEPS. Konference se konala v domovině této nadace, v Amsterdamu, ve velice netradičně řešeném prosvětleném prostoru Het Sieraad.

Pět z našich členů a zároveň zaměstnanců NÚDZ se této akce účastnilo i aktivně prezentací svých posterů s daty získanými právě v NÚDZ. Poster Tomáše Páleníčka představil účinky psilocybinu na konektivitu lidského mozku (Psilocybin effects on brain connectivity – human EEG study), poster Filipa Tylše akutní i dlouhodobé účinky psilocybinu a jeho vliv na vnímání hudby (Psilocybin administration in clinicla trial: acute effects, long-term effects and perception of music). Poster Michaely Viktorinové vypověděl o narušeném zpracování kognitivních informací v odpovědi na evokované potenciály (ERPs (P300, mismatch negativity) reveal altered cognitive processing during psilocybin intoxication) a poster Čestmíra Vejmoly o translační validitě serotonergního modelu psychózy u potkanů (Translational validity of the serotonergic model of psychosis in rats), což byl zároveň jediný poster s animálními daty. Poster Rity Kočárové ukázal využití ayahuasky při léčbě závislostí v rituálním kontextu (Effective factors of ritual ayahuasca use in the treatment of addictions in the psychotherapeutic context), za využití dat přivezených z centra Takiwasi v Peru.
Náš tým získal ocenění za nejlepší postery s výhrou pěti tematických knih. Společnosti CZEPS bylo umožněno se na místě prezentovat malým stánkem, který upoutával pozornost a pomohl mnohým setkáním.
V průběhu tří dnů se ve dvou přednáškových sálech vystřídalo dohromady 62 odborníků svého oboru. Program byl tedy doslova nabitý a jednotlivá sdělení v důsledku toho velmi zhuštěná, upozorňující na zásadní aspekty. Velká část přednesů se týkala především klinických výzkumů a terapeutického využití psychedelik, ale také zákonných regulací, bezpečnosti, etiky a filozofických, či spirituálních otázek, které jdou s touto tématikou ruku v ruce.
O neurobiologickou a klinickou stránku se postaral v první řadě tým doktora Robina Carhart-Harrise a dalších z Imperial College v Londýně. Doktor Carhart-Harris shrnul svůj současný výzkum psychedelik v léčbě deprese a doplnil ho jeho kolega, David Erritzoe. O roli hudby v psychedelické terapii hovořil doktor Mendel Kaelen, o rozpadu ega Matthew Nour, o korelátech vizuálních halucinací Leor Roseman a o měření mismatch negativity u LSD Chris Timmermann. Neurobiologii působení MDMA pojednala rodačka Kim Kuypers, působení LSD Patrick Dolder.
Velká část přednesů se věnovala terapeutickému využití psychedelik v rozličných indikacích. O využití MDMA v léčbě a integraci traumat hovořil Ben Sessa a Marcela Ot’Alora G, v léčbě autismu Alicia Danforth z USA, která poukázala na možnost snížení sociální úzkosti u těchto pacientů. O terapeutickém využívání ayahuasky a jeho mechanizmech se obecně zmínil Jordi Riba ze Španělska. David O’Shaughnessy hovořil o jejím využití v léčbě závislostí, Adele Lafrance Robinson o léčbě poruch příjmu potravy a Draulio B. de Araújo o jejích antidepresivních účincích. Mluveno bylo i o výcviku psychedelických terapeutů – Elizabeth Nielson. Výsledky kvalitativních psilocybinových psychoterapií představil Alexander Belser, využití psilocybinu u pacientů v terminálních stadiích rakoviny pak Jeffrey Guss, oba z New York University v USA.
Nechyběli ani odborníci zabývající se využitím psychedelik v tradičních kontextech (Chiara Baldini, Heiner Dörfler, Matthew Clark – ayahuaska, Ivo Gurschler – meskalin, aj.), či jejich farmakologickými vlastnostmi (Albert Dahan – ketamin, Randall Brown – psilocybin, Jesper Kristensen – 5HT2A agonisté obecně).
Vliv MDMA na psychiku byl obsahem přednášky Moniky Wieliczko, která vyzdvihla význam kontextu užití (set a setting). David Luke z University of Greenwich ukázal proměnu ekologického přístupu a vnímání přírody spojenou s užíváním psychedelik.
William A. Richards vystoupil s prezentací o duševním rozvoji jedince vycházejícím z mystických a transcendentálních stavů těmito látkami navozenými. Na význam psychedelik na poli filosofie poukázal Peter Sjöstedt svou přednáškou zmiňující množství filosofů se zkušenostmi s psychoaktivními substancemi.
Mezi jinými dalšími nechyběl Rick Doblin, zakladatel MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), který promluvil o překážkách, jež je na cestě za psychedelickými terapiemi nutno překonat.

Mnoho ze zmíněných odborníků se objeví na konferenci Beyond Psychedelics, která se bude konat na přelomu září/října v Praze.

Konference byla pro všechny zúčastněné možností rozšířit svá vzdělání a především se osobně setkat s lidmi tvořícími tento stále silnější proud psychedelického výzkumu, který, jak je vidno, neutichl z důvodu nezájmu ze strany odborné společnosti.

Čestmír Vejmola