Rubriky
Články

Dr. Ben Sessa: Trauma, Addictions, MDMA and the Future of Psychiatry

Přednáška bude čerpat z rozsáhlých zkušeností Dr. Sessy s výzkumem a klinickou prací s psychedeliky posledních 15 let. Od raných začátků u dětských traumat a psychologických kořenů závislostí až po současné studie využití MDMA asistované psychoterapie u lidí s poruchu užívání alkoholu. Ben představí soudobou psychedelickou renesanci a zmapuje otevření Awakn Life Sciences, biotechnologické společnosti, kterou spoluzaložil, za účelem vývoje, výzkumu a dodávání psychedelických léků prostřednictvím otevření několika klinik ve Spojeném království a EU. Zvláštní pozornost bude věnována vývojovým příčinám závislostí a poruch souvisejících s traumatem a jedinečné příležitosti, kterou nabízejí psychedelické látky, zejména MDMA, protože nabízejí nový, bezpečný a účinný přístup k těmto jinak obtížně léčitelným a celoživotním duševním poruchám.

Již více než 15 let stojí Dr. Ben Sessa v popředí výzkumu psychedelických látek ve Spojeném království, a to mj. v rámci spolupráce s Imperial College London. Ben se v roce 1997 kvalifikoval jako lékař na UCL a pokračoval ve specializaci na psychiatrii. Již 30 let pracuje jako dětský a dorostový psychiatr mládeže a dospělých pacientů v oblasti závislostí a traumatologické psychiatrie. Ben začal studovat psychedelika jako mladší lékař a účastnil se výzkumných projektů na Bristolské univerzitě, Cardiffské univerzitě a Imperial College London s LSD, psilocybinem, DMT, ketaminem a MDMA – všechny tyto sloučeniny dostával a/nebo podával v legálních výzkumných prostředích. Ben je jedním z prvních lékařů, kteří rozvinuli oblast současného psychedelického výzkumu ve Spojeném království, kde je nyní hlavním lékařem ve společnosti Awakn Life Sciences, společnosti otevírající dvacet psychedelických lékařských klinik po celé Evropě poskytujících psychedeliky asistovanou psychoterapii – zpočátku s ketaminem, poté s MDMA a psilocybinem – pro širokou škálu psychiatrických indikací. Byl jedním z prvních psychiatrů předepisujících v Anglii léčebné konopí. Ben je registrovaným terapeutem MDMA, ketaminu a psilocybinu. Vedl výzkum terapie asistované MDMA pro poruchu užívání alkoholu, jehož výsledky jsou široce publikovány v akademickém a lékařském tisku. Ben je spoluzakladatel a bývalý prezident konference Breaking Convention. Je autorem knih The Psychedelic Renaissance (2012/2017), románu To Fathom Hell or Soar Angelic (2015) a Altered States(2021). Ben žije a pracuje v Bristolu ve Velké Británii, milovaném městě, kterému říká „San Francisco of the UK“ kvůli jeho uměleckým a hudebním spojením, rozmanitosti, otevřenosti a bohaté psychedelické historii.

Akce se bude konat v angličtině.

Po přednášce bude následovat diskuze k možnostem, které tato léčba pro kontext naší země nabízí. Moderuje doc. MUDr. Viktor Mravčík (ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce), Ph.D. V diskuzi vystoupí: Dr. Ben Sessa, Mgr. Jindřich Vobořil (národní protidrogový koordinátor), MUDr. Tomáš Páleníček, PhD (vedoucí Centra psychedelického výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví), Pg.Dip., Mgr. et Mgr. Stanislav Milotinský (psycholog a psychoterapeut, spoluzakladatel Psychedelické kliniky Psyon).

Akci organizuje Česká psychedelická společnost ve spolupráci s PSYRES – Nadačním fondem pro výzkum psychedelik a za podpory Think Tanku Racionální drogové politiky a Magazínu Legalizace. Výdělek akce bude rozdělen na podporu aktivit České psychedelické společnosti a aktuálního českého psychedelického výzkumu prostřednictvím PSYRES Nadačního fondu pro výzkum psychedelik.


ENGLISH VERSION

The talk will draw on Ben’s broad experience in research and clinical work with psychedelics over the last 15 years. From early beginnings in childhood trauma and the psychological roots of addictions, through to contemporary studies with MDMA-assisted psychotherapy for alcohol use disorder. Ben will highlight the recent psychedelic renaissance, and chart the opening of Awakn Life Sciences, the biotech company he has co-founded, to develop, research and deliver psychedelic medicines through opening multiple clinics in the UK and EU. Special attention will be paid to the developmental causes of addictions and trauma- related disorders, and the unique opportunity offered by psychedelic medicines, particularly MDMA, to offer a novel, safe and effective approach to these otherwise difficult to treat and lifelong mental disorders.

For over 15 years Dr. Ben Sessa has been at the forefront of psychedelic research in the UK through his affiliations with Imperial College London. Ben qualified as a medical doctor from UCL in 1997 and went on to specialise in psychiatry. For 30 years he has worked as a consultant child and adolescent psychiatrist with young people and with adult patients in the field of addictions and trauma-related psychiatry. Ben started studying psychedelics as a junior doctor, and has taken part in research projects at Bristol University, Cardiff University and Imperial College London with LSD, psilocybin, DMT, ketamine and MDMA – receiving and/or administering all of these compounds in legal research settings. One of the first doctors to develop the field of contemporary psychedelic research in the UK, he is now the Chief Medical Officer at Awakn Life Sciences, a company opening twenty high street psychedelic medical clinics throughout Europe, providing psychedelic psychotherapy – initially with ketamine, then with MDMA and psilocybin – for a wide range of psychiatric indications. He was one of the first Medical Cannabis psychiatric prescribers in the UK. Ben is an approved and registered MDMA, ketamine and psilocybin therapist. He has led research into MDMA-assisted therapy for Alcohol Use Disorder and is published widely in the academic and medical press. Ben is the co-founder and past president of the Breaking Convention conference. He is the author of “The Psychedelic Renaissance” (2012/2017), the novel “To Fathom Hell or Soar Angelic” (2015) and “Altered States” (2021). Ben lives and works in Bristol, UK, the beloved city he refers to as “San Francisco of the UK” on account of it’s artistic and musical connections, diversity, open mindedness and rich psychedelic history.

After the lecture we will continue with a discussion dedicated to the possibilities that this treatment offers for the context of our country.
Moderated by doc. MUDr. Viktor Mravcik, Ph.D. Speakers: Dr. Ben Sessa, M.Sc. Jindřich Vobořil (national anti-drug coordinator), Pg.Dip., Mgr. and Mgr. Stanislav Milotinský (psychologist and psychotherapist, co-founder of the Psyon Psychedelic Clinic), MUDr. Tomáš Páleníček, PhD (director of the Center of Psychedelic Research in the National Institute of Mental Health.

The proceeds of the event will be divided to support the activities of the Czech Psychedelic Society and current Czech psychedelic research through the PSYRES Fundation for Psychedelic Research.