Become a member

At the moment we are communicating only in Czech language among our members so it may be complicated to join us if you don’t speak Czech.

Anyway if you are interested in becoming an official member, the registration form is available here (the questions are only in Czech, use Google translate on the page if needed).

 

Your appplication form will be considered on the next meeting of the executive board and then we will inform you about our decision.

 

Membership according to the statutes (Czech language only):

 1. Řádným členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem spolku a chce se aktivně podílet na jeho činnosti. Členství ve spolku vzniká na základě schválení přihlášky jádrem spolku. Prvními členy spolku se automaticky stávají zakladatelé, kteří se shodli na stanovách spolku.

 2. Řádný člen spolku má právo:

  1. Účastnit se jednání kruhu a jádra, volit a být volen do orgánů spolku.

  2. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.

  3. Být členem pracovních týmů, podávat návrhy k práci a výzkumu.

  4. Být informován o činnosti spolku.

 3. Řádný člen spolku má povinnost:

  1. Dodržovat znění stanov, manifestu a plnit usnesení orgánů spolku.

  2. Podílet se na činnosti spolku.

  3. Platit pravidelné členské příspěvky, jejichž výši, splatnost a způsob platby určuje Kruh spolku na základě návrhu Jádra; v prvním roce členství lze zaplatit jen poměrnou část členského příspěvku podle doby zbývající do konce kalendářního roku.

  4. Dodržovat etický kodex schválený kruhem, je-li vydán.

  5. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 4. Členství ve spolku zaniká:

  1. Doručením písemného oznámení o vystoupení člena jádru spolku.

  2. Nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení.

  3. Vyloučením člena z důvodu neplnění jeho povinností či porušení etického kodexu, které musí schválit jádro spolku. Člen je oprávněn do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala revizní komise.

  4. Úmrtím člena.

Current version of the statutes (Czech) [PDF]