Become a member

At the moment we are communicating only in Czech language among our members so it may be complicated to join us if you don’t speak Czech.

Anyway if you are interested in becoming an official member, the registration form is available here (the questions are only in Czech, use Google translate on the page if needed).

 

Your appplication form will be considered on the next meeting of the executive board and then we will inform you about our decision.

 

Membership according to the statutes:

 1. Řádným členem spolku může být fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem spolku a chce se aktivně podílet na jeho činnosti. Členství ve spolku vzniká na základě schválení přihlášky jádrem spolku. Prvními členy spolku se automaticky stávají zakladatelé, kteří se shodli na stanovách spolku.
 2. Regular member has the right to:
  • Účastnit se jednání kruhu a jádra, volit a být volen do orgánů spolku.
  • Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
  • Být členem pracovních týmů, podávat návrhy k práci a výzkumu.
  • Být informován o činnosti spolku.
 3. Regular member has the obligation to:
  • Dodržovat znění stanov, manifestu a plnit usnesení orgánů spolku.
  • Podílet se na činnosti spolku.
  • Platit pravidelné členské příspěvky, jejichž výši, splatnost a způsob platby určuje jádro spolku.
  • Dodržovat etický kodex schválený kruhem, je-li vydán.
  • Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
 4. Membership in the association ends when:
  • Doručením písemného oznámení o vystoupení člena jádru spolku.
  • Nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení.
  • Vyloučením člena z důvodu neplnění jeho povinností či porušení etického kodexu, které musí schválit jádro spolku.
  • Úmrtím člena.

Current version of the statutes (Czech) [PDF]